Zienswijze

De overheidswerkgever is gehouden de regels van de algemene wet bestuursrecht (Awb) te volgen. De Awb legt de verplichting op dat besluiten die worden genomen door de overheidswergevers zorgvuldig genomen moeten zijn en dat voorafgaand aan het nemen van een besluit alle informatie in ogenschouw dient te worden genomen. Vrij vertaalt betekent dit dat het besluit niet over één nacht ijs mag gaan. De overheidswerkgever dient alle informatie die voor het nemen van het besluit van belang is te verzamelen. Een grote bron van informatie is uiteraard over het algemeen de ambtenaar zelf.

Voorgenomen besluit

Voorafgaand aan het nemen van een besluit bestaat de mogelijkheid voor de overheidswerkgever om een voorgenomen besluit te nemen. Dat betekent dat de overheidswerkgever de ambtenaar een brief zendt waar in staat welke informatie ze tot nu toe heeft en wat ze voornemens is te doen met die informatie. Concreter, de overheidswerkgever die een ambtenaar wenst te ontslaan zendt aan de ambtenaar een brief welke omstandigheden er zijn geconstateerd en wat de gevolgen (ontslag) daarvan zijn.

De overheidswerkgever stelt de ambtenaar vervolgens in staat om de gegevens die ontbreken of de gegevens die onjuist zijn aan te vullen of te verbeteren. De ambtenaar kan zijn visie \ zienswijze geven op het standpunt, voorgenomen besluit van de overheidswerkvever. Met andere woorden als de overheidswerkgever heeft geconstateerd dat er (mogelijk) sprake is van pliochtsverzuim houdt zij het de ambtenaar voor en stelt zij de ambtenaar in de gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit en het mogelijke plichtsverzuim. Over het algemeen kan de zienswijze zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Er is geen vastgestelde wettelijke termijn waarbinnen de mondelinge of schriftelijke zienswijze gegeven moet\kan worden. Over het algemeen wordt een termijn van twee weken aangehouden.

De mondelinge zienswijze vindt over het algemeen plaats ten overstaan van de ambtenaren die betrokken zijn bij het te nemen besluit. Over het algemeen wordt het horen van de zienswijze van de ambtenaar over gelaten aan medewerkers van de afdeling P&O of Juridische zaken. Van het mondelinge zienswijze gesprek wordt over het algemeen een verslag gemaakt. Het is verstandig om hetgeen u als ambtenaar naar voren brengt ook op paier te zetten, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over hetgeen de ambtenaar naar voren heeft gebracht tijdens de mondelinge zienswijze.

Definitief besluit

Nadat de ambtenaar de zienswijze heeft gegeven kan de overheidswerkgever een definitief besluit nemen. Uiteraard dient de zienswijze van de ambtenaar te worden meegenomen en worden afgewogen.De zienswijze kan dus leiden tot een ander besluit dan het voorgenomen besluit.

ambtenarenrecht juristen staan ambtenaren regelmatig bij in het geven van een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van een voorgenomen besluit. Onze ambtenarenrecht juristen staan onze cliëntéle bij in het helder en duidelijk naar voren brengen van het standpunt tijdens het zienswijze gesprek.