Voorlopige voorziening

Het ambtenarenrecht, althans het procederen in het ambtenarenrecht kenmerkt zich door de laagdrempeligheid. Dat betekent dat de ambtenaar zelf een procedure kan starten tegen eventuele besluiten van zijn werkgever waar hij of zij het niet mee eens is. De ambtenaar kan zelfstandig de besluiten ” aanvallen” door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de bezwaarschriftenadviescomissie. Over het algemeen vergt behandeling van het bezwaarschrift een termijn van ongeveer 10 tot 18 weken. Gedurende de behandeltermijn worden de effecten van het besluit echter niet opgeschort. Het bezwaarschrift heeft geen “schorsende werking”. Een lange behandeltijd is vaak regel en treft de desbetreffende ambtenaar hard, zeker als de gevolgen van bijvoorbeeld een ontslagbesluit gedurende de behandeltermijn in stand blijven. Het salaris wordt immers stopgezet. Pas als de onafhankelijke bestuursrechter uitspraak heeft gedaan kunnen de effecten van het (ontslag)besluit, bijvoorbeeld het stop zetten van het salaris worden tegengehouden.

De wetgever heeft de bovenstaande problematiek voorzien en de mogelijkheid gegeven om een voorlopige voorziening te vragen (artikel 8:81 Awb). Een andere term die ook wel wordt gebruikt is bestuurlijk kort geding. De voorlopige voorziening houdt in, dat tijdens de behandeltijd van het bezwaarschrift een apart verzoekschrift wordt gericht aan de voorlopige voorzieningen rechter. Het verzoek houdt in dat de ambtenaar de voorlopige voorzieningen rechter verzoekt om het besluit (althans de effecten daarvan) voorlopig te schorsen. Met andere woorden de ambtenaar kan de voorlopige voorzieningen rechter vragen om gedurende de behandeltermijn van het bezwaarschrift de (nadelige) effecten in de ijskast te plaatsen. Met nog andere woorden betekent dit dat de ambtenaar de voorlopige voorzieningen rechter kan vragen om het (ontslag)besluit en het feit dat de ambtenaar geen bezoldiging meer ontvangt voorlopig buiten werking te stellen.

Spoedeisend belang

De voorlopige voorzieningen procedure houdt in, dat de ambtenaar op zeer korte termijn, nog voordat de bezwaarschriften adviescommissie een advies uitbrengt, het (ontslag)besluit kan laten toetsen door de onafhankelijke rechter. De wetgever heeft daaraan paal en perk gesteld en vereist dat er een spoedeisend belang dient te zijn. Met het spoedeisende belang wordt bedoeld, dat er een zeer dringende reden moet zijn voor de ambtenaar om reeds in een vroeg stadium de weg naar de onafhankelijke rechter te mogen volgen. Dit spoedeisend belang kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de omstandigheid, dat de ambtenaar die met ontslag is geconfronteerd geen bezoldiging meer ontvangt en dientengevolge in een zeer grote nadelige financiƫle positie komt te verkeren, gezien alle lopende kosten van het huishouden.