Bezwaarschriften

Ambtenaren kunnen tegen besluiten bezwaar aantekenen. Bezwaar kan worden gemaakt door middel van een bezwaarschrift te zenden aan het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen. De bezwaarschriftenprocedure kenmerkt zich door de laagdrempeligheid. Dat betekent dat een bezwaarschrift indienen reeds voldoende is om een bezwaarschriftenproceure in gang te zetten. Voor het voeren van een bezwaarschriftenprocedure hoeft geen griffiegeld te worden voldaan.

Bezwaarschrift

Om tegen besluiten “op te komen” (verweer te voeren) kan een ambtenaar binnen zes weken nadat het besluit is ontvangen bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan. Dat betekent dat de ambtenaar tegen een eventueel ontslagbesluit een bezwaarschrift kan indienen om tegen het ontslag verweer te voeren.

Hoorzitting

Naar aanleiding van het bezwaarschrift is het overheidsorgaan in beginsel gehouden om de ambtenaar te horen. Het horen kan op verschillende wijze plaatsvinden. Op interne wijze en externe wijze. Dat houdt in, dat het bestuursorgaan er voor kan kiezen om het horen uit te besteden aan een bezwaarschriftencommissie (artikel 7:13 Awb) of aan een interne ambtenaar (artikel 7:5 Awb).

Interne hoorzitting (Artikel 7:5 Awb)

Het bestuursorgaan kan er voor kiezen het horen naar aanleiding van het bezwaarschrift over te laten aan een dartoe aangewezen ambtenaar die werkzaam is bij het bestuursorgaan zelf.

Externe hoorzitting (Artikel 7:13 Awb)

Het bestuursorgaan kan er voor kiezen om het horen naar aanleiding van het bezwaarschrift over te laten aan een externe commissie. Deze commmissie bestaat uit drie leden en wordt ondersteunt door een secretaris. De voorzitter van de commissie is onafhankelijk en zal niet werkzaam mogen zijn bij het bestuursorgaan zelf. De twee andere leden kunnen wel werkzaam zijn bij het bestuursorgaan zelf, maar worden over het algemeen benoemd of voorgedragen door de ondernemingsraad of het georganiseerd overleg om een bepaalde onafhankelijkheid ten opzichte van het bestuursorgaan te waarborgen. De secretaris die de commissie ondersteunt is over het algemeen werkzaam (in dienst) van het bestuursorgaan. Van het horen wordt een verslag opgemaakt.

Advies

De commissie geeft naar aanleiding van het bezwaarschrift en de hoorzitting een advies aan het bestuursorgaan. Het advies kan inhouden dat de ambtenaar gelijk of ongelijk krijgt. Het advies luidt dan dan het bezwaarschrift gerond respectievelijk ongegrond wordt verklaard.

Beslissing op bezwaar

Het bestuursorgaan ontvangt het advies van de commissie en neemt naar aanleiding van het advies een beslissing op het bezwaar. Het bestuursorgaan is niet gehouden om het advies over te nemen. Het bestuursorgaan kan besluiten om het advies niet te volgen en het oorspronkelijke (primaire) besluit in stand te laten. Het bestuursorgaan dient dan wel te motiveren waarom het afwijkt van het advies. Tegen de beslissing op bezwaar staat binnen zes weken beroep open bij de bestuursrechter.