Vormen

Voorwaardelijk:

Een overheidsorgaan kan aan de ambtenaar de disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag opleggen. Indien het overheidsorgaan een dergelijke disciplinaire straf hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim, maar dat de disciplinaire straf nú nog geen consequenties zal hebben voor de ambtenaar. Hetgeen inhoudt, dat het overheidsorgaan de ambtenaar weliswaar verwijt, dat hij of zij de hem of haar opgelegde verplichtingen niet nakomt of nalaat iets te doen dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden juist behoort na te laten of te doen, maar dat de ambtenaar daar nu nog geen last van zal ondervinden. Dit plichtsverzuim kan zich tevens in bijzonder omstandigheden uistrekken tot het privé leven van de desbetreffende ambtenaar. Voorwaardelijk disciplinair ontslag is één van de zwaarste middelen die een overheidsorgaan kan hanteren, teneinde de ambtenaar duidelijk te maken, dat hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten in de ogen van het overheidsorgaan niet door de beugel kan. Veelal gaat er een schorsing aan vooraf. Het overheidsorgaan dient aan te tonen, of aannemelijk te maken door middel van concrete feiten en omstandigheden, dat hetgeen aan de ambtenaar wordt verweten ook daadwerkelijk aan hem te wijten valt. Tevens dient zij aannemelijk te maken, dat het voorwaardelijk disciplinair ontslag ook een adequaat middel is en dat het een gepaste straf is. Het disciplinair ontslag dient in alle redelijkheid te staan tot hetgeen aan de ambtenaar wordt verweten.

De onvoorwaardelijke disciplinaire straf van ontslag gaat over het algemeen gepaard met een proeftijd. Deze proeftijd houdt in, dat de straf van “ontslag” niet wordt uitgevoerd gedurende een periode. Met andere woorden de ambtenaar ondervindt geen hinder van het ontslag gedurende een bepaalde periode. Over het algemeen heeft deze periode een duur van één tot twee jaren. De ambtenaar is dus een gewaarschuwd mens. Maakt de ambtenaar zich gedurende de proeftijd “wederom” schuldig aan plichtsverzuim, dan kan de onvoorwaardelijke straf van ontslag worden omgezet (tenuitvoer gelegd) in onvoorwaardelijk strafontslag.

Onvoorwaardelijk:

Het overheidsorgaan kan aan de ambtenaar de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opleggen. Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim en dat daar maar één straf gepast voor is. Hetgeen inhoudt, dat het overheidsorgaan de ambtenaar verwijt, dat hij of zij de hem of haar opgelegde verplichtingen niet nakomt of nalaat iets te doen dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden juist behoort na te laten of te doen. Dit plichtsverzuim kan zich tevens in bijzonder omstandigheden uistrekken tot het privé leven van de desbetreffende ambtenaar. Onvoorwaardelijk disciplinair ontslag is het zwaarste middel dat een overheidsorgaan kan hanteren, teneinde de ambtenaar duidelijk te maken, dat hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten in de ogen van het overheidsorgaan niet door de beugel kan. Veelal gaat er een schorsing aan vooraf. Het overheidsorgaan dient aan te tonen, of aannemelijk te maken door middel van concrete feiten en omstandigheden, dat hetgeen aan de ambtenaar wordt verweten ook daadwerkelijk aan hem te wijten valt. Tevens dient zij aannemelijk te maken, dat het disciplinair ontslag ook een adequaat middel is en dat het een gepaste straf is. Het disciplinair ontslag of de waarschuwing dient in alle redelijkheid te staan tot hetgeen aan de ambtenaar wordt verweten.