Van rechtswege

Een ambtenaar kan tijdelijk zijn aangesteld (op grond van proef). Een dergelijke aanstelling loopt van rechtswege (zonder dat daarvoor actie vanuit het overheidsorgaan vereist is) af. Het af laten lopen van een dergelijke aanstelling kan worden aangemerkt als een soort van “stilzwijgend ontslag”. Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij impliciet van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar geen recht heeft op verlenging van zijn aanstelling, hetzij in de vorm van (nog) een tijdelijke aanstelling, danwel in de vorm van een vaste aanstelling.

Een overheidsorgaan is daarentegen niet verplicht om, indien een tijdelijke aanstelling (van rechtswege) afloopt, (nogmaals) een tijdelijke aanstelling of een vaste aanstelling te verlenen, tenzij er een verplichting bestaat tot voortzetting van het dienstverband, danwel het niet verlengen in strijd zou komen met enig regel van ongeschreven recht. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een texpliciete toezegging aan het begin van de tijdelijke aanstelling, dat bij gebleken voldoende functioneren een vaste aanstelling in het verschiet ligt. In een dergelijk geval is het voorhanden hebben van een (negatief) beoordelingsbesluit noodzakelijk.