Ongeschiktheid

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar niet voldoet aan de (functie)eisen die aan de ambtenaar gesteld kunnen worden. Het overheidsorgaan is dan van mening, dat de ambtenaar niet de kwaliteiten (meer) bezit welke aan een ambtenaar (gezien vanuit de functie) gesteld mogen worden.

Om deze grondslag te mogen gebruiken dient het overheidsorgaan te beschikken, over feiten, omstandigheden en concrete voorbeelden, waaruit blijkt dat de ambtenaar inderdaad (vanuit de functie) ongeschikt is om de (huidige) functie uit te oefenen. Veelal dient het overheidsorgaan aan een dergelijke ontslaggrond een (aantal) functioneringsgesprekken en beoordelingsbesluiten vooraf te laten gaan. Met behulp van deze instrumenten kan het overheidsorgaan aantonen, dat de ambtenaar niet beschikt over de (functie)eisen. Indien de ambtenaar beschikt over een tijdelijke aanstelling (op basis van proef) dient een dergelijke instrument (functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek) vanzelfsprekend plaats te vinden op een tijdstip waarvan gezegd kan worden, dat de ambtenaar alsnog de mogelijkheid kan worden geboden om zijn functioneren te verbeteren.

Echter er rust anderzijds op het overheidsorgaan tevens de plicht om de ambtenaar bij te staan en derhalve te fasciliteren in het behalen van de (functie)eisen. Het overheidsorgaan dient derhalve de ambtenaar de gelegenheid te bieden (binnen een bepaalde tijd) te kunnen voldoen aan de (functie)eisen en hem daarbij instrumenten aan te reiken, om de (functie) eisen te kunnen realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan de noodzakelijke opleidingen en cursussen of begeleiding. Tevens dient duidelijk te worden, dat het disfunctioneren niet is gelegen in een medisch oorzaak. Het raadplegen van een bedrijfsarts is hiertoe als hier vermoedens voor bestaan noodzakelijk.