Waarschuwing

Geen besluit is een waarschuwing die de betrokken ambtenaar niet in enig rechtspositioneel belang betreft. In dat geval is de waarschuwing een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen (CRvB 18 mei 2009, LJN: AX 6392, 04/2735 AW). Zulk een waarschuwing is derhalve niet vatbaar voor bezwaar en beroep. In een uitspraak van 4 december 2003 (LJN:AO0404, 02/2109 AW) onderschrijft de Raad de overwegingen van de Rechtbank om de in casu gegeven schriftelijke waarschuwing als een niet louter organisatorisch sturingsmiddel te kwalificeren. Daarbij heeft de Rechtbank in aanmerking genomen dat de directeur de waarschuwingsbrief, die is gevolgd op een onderzoek naar de precieze gang van zaken, zeer nadrukkelijk in het personeelsdossier van gedaagde houdt. De rechtbank leidt hieruit af dat met die brief ook daadwerkelijk is beoogd in te grijpen in de rechtspositie van gedaagde, tegen welke beslissing rechtsbescherming in de vorm van bezwaar en beroep openstaat. De Raad voegt daaraan toe dat blijkens de gedingstukken en het verhandelde ter zitting het de bedoeling was die waarschuwing in voorkomend geval te betrekken bij een toekomstige beoordeling van gedaagdes functioneren. Die waarschuwing komt dan ook zelfstandige rechtspositionele betekenis toe en daaraan kan het karakter van besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb niet worden ontzegd.