Disciplinaire straf

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Hetgeen inhoudt, dat het overheidsorgaan de ambtenaar verwijt, dat hij of zij de hem of haar opgelegde verplichtingen niet nakomt of nalaat iets te doen dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden juist behoort na te laten of te doen. Dit plichtsverzuim kan zich tevens in bijzonder omstandigheden uistrekken tot het privé leven van de desbetreffende ambtenaar. Disciplinair ontslag is het zwaarste middel dat een overheidsorgaan kan hanteren en de (schriftelijke) waarschuwing is de lichtste disciplinaire maatregel, teneinde de ambtenaar duidelijk te maken, dat hetgeen hij heeft gedaan of nagelaten in de ogen van het overheidsorgaan niet door de beugel kan. Veelal gaat er een schorsing aan vooraf.

Het overheidsorgaan dient aan te tonen, of aannemelijk te maken door middel van concrete feiten en omstandigheden, dat hetgeen aan de ambtenaar wordt verweten ook daadwerkelijk aan hem te wijten valt. Tevens dient zij aannemelijk te maken, dat het disciplinair ontslag ook een adequaat middel is en dat het een gepaste straf is. Het disciplinair ontslag of de waarschuwing dient in alle redelijkheid te staan tot hetgeen aan de ambtenaar wordt verweten.

Lees hier:

Plichtsverzuim
Waarschuwing
Berisping