Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht, het sociaal recht voor de werknemers in de collectieve sector, is moeilijk toegankelijk. De belangrijkste oorzaak daarvan is de verscheidenheid aan regelingen op het gebied van de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Immers voorzover de arbeidsvoorwaarden niet bij of krachtens de (ambtenaren)wet zijn geregeld, worden voor de werknemers binnen de collectieve sector zelf (nadere) voorschriften vastgesteld getuige artikel 125 lid 1 Ambtenarenwet. Het ambtenarenrecht kan worden beschouwd als een specialistisch rechtsgebied. De cursus inleidend ambtenarenrecht tracht u kennis te laten nemen van dit specialisme en bestaat uit drie onderdelen;

Algemeen ambtenarenrecht

De cursus inleidend ambtenarenrecht leidt u in eerste instantie stap voor stap door het algemene ambtenarenrecht. Aan de orde komen de begrippen “ambtenaar”, “ambtenarenrecht” en “collectieve sector”, etc.. Een inzicht wordt gegeven van het ontstaan en positie van het ambtenarenrecht en de diverse verschillen met het arbeidsrecht.

Formeel ambtenarenrecht

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op het procesrecht en de diverse aspecten welke binnen de algemene wet bestuursrecht en daarmee binnen de overheid een grote rol spelen. Aan de orde komen de begrippen “besluit”, “belanghebbende”, “bezwaar”, “beroep”, “rechtsreeks beroep” en “hoger beroep”, etc. Systematisch komen aan de orde de diverse fasen van de bezwaar- beroeps- en hoger beroepsprocedures het zogenaamde formele ambtenarenrecht. Tevens wordt aandacht besteedt aan “het bestuurlijk kort geding” of ook wel de voorlopige voorziening.

Materieel ambtenarenrecht

Het laatste onderdeel van de cursus vormt uw eigen rechtspositieregeling. Uw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vormen het materiële ambtenarenrecht. Systematisch wordt aandacht besteed aan vele facetten van uw eigen rechtspositie(regeling). Aan de orde komen de diverse soorten aanstellingen, disciplinaire straffen, nevenwerkzaamheden, dienstongevallen en sociale zekerheid. Vanzelfsprekend wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse soorten ontslaggronden binnen uw rechtspositieregeling. In overleg kan een bepaald onderwerp expliciet behandeld worden. Voorafgaande aan de cursus wordt u in de gelegenheid gesteld om een aantal voorbeelden uit uw praktijk aan onze docent voor te leggen.

Rode draad binnen de cursus inleidend ambtenarenrecht vormen de uit de praktijk gegrepen casussen, jurisprudentie en voorbeelden. Aan het einde van de cursus inleidend ambtenarenrecht beschikt u over een cursusmap waarin vele aspecten van het ambtenarenrecht de revue passeren en welk u op elk gewenst moment nog eens kunt nalezen. Tevens beschikt u over de meest actuele wetgeving die u kunt vinden in de door ons verzorgde wetgevingsbundel.

De cursus is ideaal voor secretarissen van de diverse bezwaarschriften- en adviescommissies (Awb), maar ook voor (assistenten) personeelsmanagement adviseurs, juridisch medewerkers, adviseurs arbeidsvoorwaarden en rechtspositie alsmede hoofden P&O.

Kosten

De kosten voor de cursus inleidend ambtenarenrecht bedragen € 495,- (excl. BTW) per persoon. De kosten zijn inclusief consumpties, lunch- en materiaalkosten. Om de overdracht van kennis optimaal te houden en een ieder maximaal de kans te geven zijn of haar (praktijk)vragen te stellen is er gekozen voor een maximum aantal deelnemers van 10 personen.

Locatie en tijden

De cursus wordt van 9.30 uur tot 17.00 uur op basis van open inschrijving verzorgt op ons kantoor op: HvL juristen verzorgt daarnaast op uw verzoek de cursus Inleidend ambtenarenrecht (op de door u gewenste datum) bij uw instelling op kantoor. Dit scheelt uiteraard in reistijd voor uw medewerkers. Het enige dat HvL juristen van u vraagt is een lokaal aan te wijzen als cursuslokaal en een beamer met scherm te verzorgen.